Figure 1.1 Geographic regions of China

CHAPTER 1 POPULATION DEMOGRAPHICS

Geographic regions of China
UNICEF

Source: National Bureau of Statistics


Administratively, China16 is divided into 23 provinces, 5 autonomous regions (Inner Mongolia, Guangxi, Tibet, Ningxia, Xinjiang), 4 municipalities (Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing) and 2 Special Administrative Regions (Hong Kong, Macao). Mainland China is also classified into different geographic areas, specifically eastern, central and western regions. a Many economic and human development indicators are lower in the western region, compared to the eastern region.


a Eastern region includes 11 provinces (municipalities): Beijing, Tianjin, Hebei, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong and Hainan.

Central region includes 8 provinces: Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei and Hunan.

Western region includes 12 provinces (autonomous regions, municipalities): Inner Mongolia, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang.